School voor iedereen

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Ziekmelding

  •  Is een leerling ziek, dan belt de ouder/verzorger de school zo snel mogelijk. Dit kan vanaf 7.30 uur maar in ieder geval voor het eerste lesuur van de leerling. Er mag ook een e-mail gestuurd worden met het e-mailadres van één van de ouders/verzorgers.  Het e-mailadres is: receptie@rsgtrompmeesters.nl. Vermeld duidelijk de voor- en achternaam van uw kind en de klas waarin hij/zij zit.
  • Als een leerling ziek wordt tijdens de les, overlegt hij/zij met de docent over wat te doen. Als een leerling naar huis gaat, loopt hij/zij eerst naar de receptie, en meld zich af. Hij/zij krijgt dan een kaart mee welke ouders/verzorgers moeten ondertekenen. Zodra een leerling thuis is, moet een ouder/verzorger naar school bellen, om te melden dat hij/zij goed is aangekomen.
  • Als een leerling tijdens de lessen naar de dokter, tandarts of iets dergelijks moet, dan moet dit ook minimaal 1 dag van te voren doorgegeven worden aan de receptie door één van de ouders/verzorgers.
  • Een leerling mag niet zomaar weggaan van school zonder zich te melden bij de receptie. Ook als een leerling terugkomt van de dokter of tandarts moet hij/zij zich eerst melden bij de receptie. De leerling krijgt dan een briefje om de les weer te mogen bijwonen.
  • We willen ook graag weten dat een leerling weer beter is. Een leerling meldt zich vóór het eerste lesuur van die dag beter bij de receptie en levert, als dit van toepassing is, de ondertekende kaart die hij/zij mee heeft gekregen bij het ziek melden.

 

Ongeoorloofd verzuim

  • Is er sprake van ongeoorloofd verzuim (spijbelen) dan wordt de leerling opgeroepen om ‘voor’ te komen. De leerling meldt zich op de afgesproken dag om 7:45 uur bij de receptie.
  • Bij voortijdig de klas verlaten (eruit worden gestuurd) dan meldt de leerling zich bij de receptie voor de groene kaart, vult deze in en bespreekt dit met de betreffende docent. De docent rondt deze zaak af met de leerling.

Extra verlof aanvragen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde “extra verlof” zijn regels opgesteld. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:

1). Religieuze feestdagen
2). Gewichtige omstandigheden
3). Aard van het beroep van (één van) de ouders

Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw kind, haal dan bij de receptie van school een aanvraagformulier of download het via de link hierboven. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school, zeker acht weken van tevoren.

Binnen zes weken wordt een beslissing genomen door:

  • de directeur van de school (bij aanvragen t/m 10 dagen);
  • de leerplichtambtenaar (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).

Het besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de leerplichtambtenaar geen sprake is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en een geldboete verwachten.

Downloads


Overal waar in de folder Extra verlof gesproken wordt over “directeur”, is dit op de RSG Tromp Meesters gedelegeerd aan de afdelingsleider van uw zoon of dochter. U kunt in beroep gaan bij de rector van de school.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdelingsleider van uw zoon of dochter dan wel de rector van de school of met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS