School voor iedereen

Leerlingbegeleiding en ondersteuning

Leerling-begeleiding en ondersteuning

Leerlingbegeleiding 

De RSG vindt een veilig leer- en leefklimaat met aandacht en zorg voor de leerling belangrijk. Voor vrijwel alle leerlingen wordt dit gerealiseerd in de normale klassensituatie, maar er zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben. Deze hulp wordt gegeven door de volgende mensen:

 • De ondersteuningscoördinator
 • De orthopedagoog
 • De dyslexiecoördinator
 • De dyscalculiecoördinator
 • Leerlingbegeleiders / Expertiseteam ondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werker
 • De schoolarts en schoolverpleegkundige 
 • De mediators
 • De pestcoördinator
 • Het Zorg Advies Team (ZAT)

Ondersteuning

We bieden de volgende ondersteuningsprogramma’s aan:

 • Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)
 • Beter omgaan met faalangst (BOF)
 • Dyslexie & Lees- en spellingsproblemen (LSP)
 • Dyscalulie
 • Pesten: daar doen we wat aan!
 

Het Tij – voor jongeren die zijn vastgelopen

Het Tij is een voorziening op school voor leerlingen die vastlopen in het onderwijs. Het is een unieke samenwerking tussen onderwijs en zorg, waarbij een grote nadruk ligt op zorg.

Leerlingen binnen Het Tij worden begeleid door een gedragswetenschapper en een IB-er. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers wordt bekeken wat de leerling nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Het Tij gaat uit van het individu en biedt maatwerktrajecten zodat leerlingen hun eigen persoonlijke route kunnen volgen. Bij de start van het traject wordt gekeken naar wat de leerling op dat moment nodig heeft en hoe hij/ zij op sociaal-emotioneel gebied functioneert. Als dat duidelijk is en de leerling eraan toe is, volgt een evaluatie op het gebied van onderwijs waarbij gekeken wordt wat de leerling al kan en wat zijn/haar niveau is. Met deze gegevens worden leerplannen gemaakt en hierbij wordt rekening gehouden met de talenten en interesses van de leerling. De ontwikkeling van de leerling en de inzichten en vaardigheden die hij/zij nodig heeft om in een groep te kunnen functioneren staan centraal.

Het doel is dat de leerling na twee jaar het traject verlaat en regulier onderwijs, speciaal onderwijs of dagbesteding gaat volgen of gaat werken.

Kenmerken van Het Tij:

 • Voor leerlingen die (bijna) geen onderwijs volgen in een schoolomgeving.
 • De hulpverlening wordt gestart in samenwerking met de jeugdconsulent of onder begeleiding van Het Tij.
 • De betreffende leerling gebruikt op het moment van de plaatsing geen alcohol of drugs en vormt geen gevaar voor de omgeving.
 • Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is nog onvoldoende duidelijk.
 • Leerlingen hebben geen diagnose nodig voor plaatsing.

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS

Zoek

Ziekmelden:

Via e-mail

Lijsterbes

PRO

PLUS