Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

De RSG Tromp Meesters heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt en beslist mee over het te voeren schoolbeleid. Belangrijke onderwerpen voor de MR zijn bijvoorbeeld de besteding van de beschikbare middelen op school en het onderwijskundig beleid.

De MR maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Medezegenschapsraad (GMR), die de belangen behartigt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Wolvega/Steenwijk (Linde College en RSG Tromp Meesters).

De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van het onderwerp hebben de leden van de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Over zaken die leerlingen en ouders direct aangaan, zoals de voorzieningen voor leerlingen, heeft de MR instemmingsrecht.

De MR kent drie geledingen:

 • Personeelsgeleding
 • Oudergeleding
 • Leerlinggeleding


Meer informatie:

 1. Organogram GMR
 2. Reglement GMR
 3. Reglement MR
 4. Leden MR
 5. Vergaderdata MR+PMR

   

De wet medezeggenschap op school: http://www.infowms.nl
Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Ouderraad

Doel

Ouderparticipatie

De RSG Tromp Meesters hecht veel waarde aan een goed contact met de ouders. Ook zien we graag veel participatie van ouders bij al onze activiteiten. Er wordt bij de samenstelling van de ouderraad gestreefd naar een vertegenwoordiging vanuit alle soorten onderwijs binnen de RSG.

 
Wat speelt er?

De ouderraad vergadert zes keer per jaar, waarbij de schoolleiding ook aanwezig is. Op de agenda staan de ervaringen van de ouders met de gang van zaken op school zoals profielkeuze, uitwisseling, communicatie met mentoren en praktische problemen waar ouders tegenaan lopen. De ouderraad hoort graag wat er speelt onder ouders en verzorgers. U kunt een e-mail sturen naar ouderraad@rsgtrompmeesters.nl of u kunt één van de ouderraadleden benaderen.

Vertegenwoordiging

Ouderpanels zijn klankbordgroepen voor de afdelingen. Deze panels zijn een belangrijke informatiebron voor de ouderraad. In elk ouderpanel is de ouderraad vertegenwoordigd. Ten slotte is de ouderraad vertegenwoordigd in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Op die manier kan een kwestie door de ouderraad opgeschaald worden en nog beter onder de aandacht worden gebracht van het schoolbestuur.

 

Leden

De leden die hier genoemd worden, zijn de leden van de ouderraad van de locatie Lijsterbesstraat. De ouderraad van de locatie Stationsstraat is opgegaan in die van Eekeringe. 

Leden Ouderraad

Els van den Broekvoorzitter
Goedele van Stiphoutvoorzitter
Mandy Drent-Bezemasecretaris
Tanara van Gelderenlid
Mirjam Charitélid

 

 

Uit de ouderpanels

Ouderpanels

Ouderpanels zijn klankbordgroepen voor de afdelingen​. Deze panels zijn een belangrijke informatiebron voor de ouderraad. In elk ouderpanel is de ouderraad vertegenwoordigd. Iedere afdeling/leerjaar (zoals bijvoorbeeld het Junior College) heeft een afdelingsleider. De afdelingsleiders praten in het ouderpanel met ouders over hun ervaringen en wensen. Zij komen drie keer per jaar bijeen. Iedere ouder is hier welkom, want de ouderpanels kunnen zeker nog ouders gebruiken. Om de meerwaarde van de ouderpanels te vergroten is op initiatief van de ouderraad de opzet van de ouderpanels vanaf dit schooljaar (2017-2018) gewijzigd. Dit jaar vond er een gezamenlijke aftrap plaats en een deel van de agenda van de ouderpanels is voor alle ouderpanels gelijk.

Schoolbreed

Op deze manier krijgen we over deze onderwerpen een schoolbreed beeld. Bij elk ouderpanel is een lid van de Ouderraad aanwezig. We hopen door deze nieuwe opzet de belangen van de ouders nog beter te kunnen behartigen. De ouderpanels komen drie keer per jaar bij elkaar. Bent u benieuwd welke onderwerpen er besproken worden? Naast uw eigen inbreng bespreken we de volgende onderwerpen: invulling mentorschap, resultaten van de klassen over het eerste half jaar, uitwisseling, examenvoorbereiding enzovoort. U kunt zich aanmelden voor het ouderpanel via de mentor van uw kind.

Klik HIER om te lezen wat er in november 2019 is besproken in de ouderpanels en ouderraad.

 

Links en extra informatie

 • Presentatie ouderavond 27 maart 2018; Sociale media, hoe ga je ermee om? 
 • Rijksoverheid.nl over ouderparticipatie
  Hoe kan ik als ouder bij de school betrokken zijn? Vraag en Antwoord van de Rijksoverhei​d 
 • Sociaal Werk De Kop​
  Sociaal Werk De Kop biedt gratis ondersteuning aan kinderen en jongeren en hun ouders of verzorgers. Bijvoorbeeld hulp bij pesten, een echtscheiding en de gevolgen daarvan of spanningen thuis. Kan jouw zoon of dochter niet goed meekomen op school? Of heeft hij of zij vaak ruzie met andere kinderen? Bij (gedrags)problemen is sprake van negatief gedrag. Als ouder of verzorger wil je dit natuurlijk graag ombuigen naar positief gedrag. Sociaal Werk De Kop helpt je hierbij.

 

Folder

Klik hier voor de folder van de ouderraad.

 
Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Stuurt u dan een e-mail aan ouderraad@rsgtrompmeesters.nl